algemene voorwaarden Create your Brand

1.Definities

Create Your Brand: de onderneming Create Your Brand gevestigd te Haarlem aan Iordenstraat 72A (2012 HE) en ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 34335177.

Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden

Opdrachtgever: degene die aan Create Your Brand expliciet dan wel impliciet de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW

Wederpartij: de opdrachtgever.

2.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg) opdrachten tussen Create Your Brand en de opdrachtgever tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk en ondubbelzinnig anders overeen is gekomen. Alle opdrachten worden door Create Your brand uitgevoerd als een overeenkomst van opdracht ex. art. 7:400 e.v..

3. Intellectueel eigendom

1. Het auteursrecht alsmede het eventuele portretrecht van de geportretteerde ligt volledig bij Create Your Brand. Publicatie en/of gebruik van de afbeeldingen door opdrachtgever is, met inachtneming van hetgeen in art. 3 lid 2 van onderhavige algemene voorwaarden is bepaald, niet toegestaan.

2. Create Your Brand werkt met een media buy-out die voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht met de opdrachtgever wordt overeengekomen. Indien Create Your brand en de opdrachtgever geen media buy-out zijn overeengekomen zijn de door Create Your brand gemaakte, vervaardigde en/of aangepast afbeeldingen en portretten slechts bestemd voor (persoonlijk) gebruik door de opdrachtgever zelf zonder dat daarbij enige vorm van publicatie kan en/of mag plaatsvinden.

3. De media buy-out bevat op zijn minst een opgave van de (social) media kanalen en/of magazines dan wel overige publicatiemiddelen waarin het door Create Your Brand vervaardigde werk mag worden gepubliceerd,  een termijn waarbinnen publicatie mag plaatsvinden alsmede de mate waarin de opdrachtgever gerechtigd is het vervaardigde werk aan te passen en/of bij te snijden alsmede de mate waarin Create Your brand als vervaardiger van het werk dient te worden benoemd dan wel genoemd.

4. Indien Create Your Brand en opdrachtgever geen media buy-out zijn overeengekomen staat het de opdrachtgever vrij een verzoek tot opgave van de kosten te doen om alsnog een media buy-out te verkrijgen. In lijn daarmee geldt eveneens dat de opdrachtgever zich tot Create Your Brand kan wenden om de media buy-out te verruimen en/of aan te passen. Create Your brand is echter niet gehouden om aan het verzoek gehoor te geven.

5. Opdrachtgever is een direct opeisbare boete van € 5.000, -verschuldigd in het geval schending van de media buy-out als bedoeld in art. 3 lid 2 of een schending van het auteursrecht en/of het portretrecht als bedoeld in art. 3 lid

4. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Create Your Brand is beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

2. Opdrachtgever vrijwaart Create Your Brand van alle aanspraken van derde door het eventuele gebruik van achtergronden en/of attributen die op verzoek van opdrachtgever worden gebruikt. Opdrachtgever is bekend met het feit dat Create Your Brand geen verplichting heeft of onderzoek zal instellen naar het bestaan van merkrecht, tekening- of modelbescherming, auteursrecht of portretrechten.

5. Betalingscondities & boeteclausule

1. Create Your Brand zal voor de totstandkoming duidelijk kenbaar maken tegen welk tarief de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien tussen opdrachtgever en Create Your Brand geen tarief is overeengekomen, zal door Create Your brand een vergoeding worden bepaald die redelijk en billijk is waarbij in eerste instantie aansluiting zal worden gezocht bij de normaal door Create Your brand te hanteren prijzen voor de door haar aangeboden pakketten. De vergoeding wordt door Create Your Brand met redenen omkleed.

2. Naast het overeengekomen tarief zal Create Your Brand een tarief van € 0,35 per kilometer in rekening brengen voor de door Create Your Brand te maken reiskosten. Daarnaast zullen de daadwerkelijke parkeerkosten in rekening worden gebracht. Binnen een straal van 25 kilometer rondom Haarlem brengt Create Your Brand geen reiskosten in rekening. 

3. Create Your Brand hanteert de volgende betalingsmogelijkheden:

Optie 1: Volledige vooruitbetaling voor de aanvang van de werkzaamheden waarbij een korting wordt geboden van 5%.

Optie 2: vooruitbetaling van 50% voor aanvang van de werkzaamheden en vervolgens 50% voor oplevering van het eindresultaat;

Optie 3: Een betalingsregeling waarbij een minimum aanbetaling van €1.000,- vòòr de aanvang van de werkzaamheden dient te geschieden, gevolgd door maximaal 4 (vier) maandelijkse termijnen. Create Your Brand zal de hoogte van de termijnbetalingen schriftelijk opgeven indien opdrachtnemer door middel van een betalingsregeling haar betalingsverplichting wenst te voldoen.

4. De door opdrachtgever te betalen bedragen en/of termijnen dienen binnen een termijn van 14 dagen nadat zij door Create Your Brand in rekening zijn gebracht te zijn voldaan.

5. In het geval van de betalingsregeling als bedoeld in art. 5 lid 3, zal het overeengekomen tarief als bedoeld in art. 5 lid 1 worden verhoogd met 15% ter dekking van het door Create Your Brand te lopen risico alsmede de administratief te verrichten handelingen.

6. Voor buitenlandse opdrachtgevers geldt slechts een “btw 0-tarief” voor zover zij voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een geldig buitenlandse btw-nummer aan Create Your brand kenbaar maken. Create Your Brand is niet gehouden het “btw 0-tarief” te hanteren indien een buitenlandse opdrachtgever op een later moment alsnog een geldig buitenlands btw-nummer opgeeft.

7. Create Your Brand is slechts gehouden haar werkzaamheden te starten indien opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8. Create Your Brand heeft het nadrukkelijke recht haar werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever niet aan (al) haar/zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan. Eventuele gevolgschade door een (rechts)geldige opschorting van Create Your Brand komt niet voor rekening en/of risico van Create Your brand.

9. Aan opdrachtgever komt geen recht tot opschorting toe tenzij de wet de uitsluiting van het recht op opschorting van opdrachtgever niet toelaat.

10. Een door Create Your Brand uitgebrachte offerte blijft gedurende een periode van 7 dagen geldig tenzij Create Your brand schriftelijk en ondubbelzinnig afwijkt van deze termijn of na het verlopen van de termijn alsnog de te late acceptatie van de offerte door opdrachtgever accepteert. Create Your Brand is echter niet gehouden een verlopen offerte die alsnog door opdrachtgever wordt geaccepteerd te aanvaarden. In het geval de offerte een samengestelde prijsopgave bevat is Create Your Brand niet gehouden een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de samengestelde prijsopgave te verrichten.

11. Opdrachtgever verkeert, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in gebreke indien de betalingstermijn als bedoeld in art. 5 lid 4 is verstreken en betaling niet heeft plaatsgevonden.

12. In het geval de opdrachtgever een consument is, zal Create Your Brand met betrekking tot de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten de regeling als bedoeld in art. 6:96 BW volgen.

13. In het geval de werkzaamheden door Create Your Brand worden uitgevoerd in het kader van een overeenkomst met een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is de opdrachtgever na het intreden van het verzuim als bedoeld in art. 5 lid 11 direct een boete verschuldigd van €25,- (vijfentwintig Euro). Create Your Brand zal deze boete schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken en nakoming van de overeenkomst binnen een termijn van 7 (zeven) dagen vorderen.

14. Indien de opdrachtgever binnen de door Create Your Brand gestelde termijn van 7 dagen als bedoeld in art. 5 lid 13 niet voor nakoming van zijn/haar verplichting(en) heeft zorggedragen is opdrachtgever een aanvullende boete verschuldigd van 15% van de openstaande hoofdsom. De termijn van 7 dagen vangt aan nadat Create Your Brand nakoming heeft gevorderd.

6.Kwaliteit, levering en bijkomende diensten

1. Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Create Your Brand dient opdrachtgever duidelijk aan te geven welk doel opdrachtgever met de opdracht aan Create Your Brand wenst te bewerkstelligen. In ieder geval moet blijk gegeven worden van het formaat van de afbeeldingen alsmede het doel waarvoor de afbeeldingen zullen worden aangewend zodat Create Your Brand daaromtrent haar expertise kan laten gelden alsmede in haar offerte concrete voorstellen kan doen.

2. Create Your Brand is bevoegd de opdracht naar eigen inzicht en expertise te vervullen tenzij daaromtrent schriftelijke (andere) expliciete afspraken worden gemaakt.

3. Create Your Brand zal, nadat een fotoshoot heeft plaats gevonden, opdrachtgever in de gelegenheid stellen om een aantal van de genomen foto’s, maximaal 6, uit te kiezen voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden.

4. Create Your Brand is niet gehouden de overige foto’s uit de fotoshoot als bedoeld in art. 6 lid 3 aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Ook niet nadat de werkzaamheden door Create Your Brand zijn afgerond.

5. Nadat Create Your brand de foto’s naar de wensen van de opdrachtgever en eigen inzicht en expertise heeft bewerkt dan wel aangepast, zal Create Your brand opdrachtgever een voorbeeld van het eindproduct op een lage resolutie van matige kwaliteit danwel met een watermerk aan opdrachtgever doen toekomen ter beoordeling van het resultaat. Opdrachtgever heeft op dat moment het recht om wijzigingen en of aanpassingen te verlangen van ondergeschikte aard.

6. Indien opdrachtgever op dat moment geen aanpassingen en/of wijzigingen wenst, wordt het werk door Create Your Brand geacht volledig aan de opdracht van opdrachtgever te voldoen.

7. De kosten van locaties, attributen, kleding, stylisten anders dan Create Your Brand zelf of enige andere derde komen voor rekening en risico van opdrachtgever tenzij voorafgaand schriftelijk en ondubbelzinnig anders overeengekomen. Voor zover zulks is vereist is Create Your Brand gerechtigd de opdrachtgever te binden aan de diensten van eventuele derden waarvoor opdrachtgever Create Your Brand opdracht heeft gegeven.

7.Annulering

1. De opdrachtgever handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan de aan Create Your Brand verleende opdracht niet annuleren. Opdrachtgever is dan ook gehouden haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeengekomen opdracht na te komen.

2. In het geval opdrachtgever als een consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dient te worden gekwalificeerd kan de opdracht door deze consument slechts worden geannuleerd voor zover de consument bereid is de door Create Your Brand reeds gemaakte kosten te vergoeden. 

2. In het geval van een tussentijdse annulering van de opdracht door opdrachtgever als bedoeld in lid 2 zal Create Your Brand aangeven wat de kosten van annulering zijn. Create Your Brand bepaalt deze kosten naar eigen inzicht en is niet gehouden enige vorm van korting te geven.

4. Offertes van Create Your Brand die door de opdrachtgever zijn geaccepteerd dienen uiterlijk binnen een termijn van 3 (drie) maanden na de totstandkoming te zijn afgerond tenzij partijen hieromtrent andere afspraken maken.

5. Opdrachten die door toedoen van de opdrachtgever niet binnen een termijn van 3 (drie) maanden kunnen worden uitgevoerd worden geacht na 3 (drie) maanden te zijn geannuleerd tenzij Create Your Brand aangeeft de opdracht alsnog voort te willen zetten (B2C) dan wel te zijn afgerond (B2B). In het geval Create Your Brand de opdracht als geannuleerd kwalificeert is opdrachtgever gehouden de kosten van Create Your brand te voldoen. Create Your Brand bepaalt deze kosten naar eigen inzicht en is niet gehouden enige vorm van korting te geven. In het geval van een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de opdracht geacht te zijn uitgevoerd conform de daaraan gestelde eisen en is de opdrachtgever verplicht haar verplichting na te komen.

4. In het geval een afspraak met Create Your Brand door een opdrachtgever binnen 72 uur voor de betreffende afspraak wordt geannuleerd, anders dan door overmacht, is Create Your brand gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen. De kosten voor de annulering bedragen € 150,- ex btw. Deze kosten komen bovenop de prijsafspraak of prijsafspraken die partijen hebben gemaakt voor de door Create Your Brand uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast komen eventuele kosten voor locaties, derden en/of accessoires eveneens voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. Een beroep op overmacht door de opdrachtgever als bedoeld in lid 4 kan slechts dan slagen indien de opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van overmacht in die zin dat tot overmacht in de zin van onderhavige algemene voorwaarden wordt gerekend: ziekte van de opdrachtgever zelf, een overlijden van naaste familie tot de tweede bloedlijn of ernstige persoonlijke omstandigheden op grond waarvan van de opdrachtgever doorgang van de afspraak met Create Your Brand redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Overige omstandigheden die in zijn algemeenheid worden aanvaard als overmacht in zijn algemeenheid zoals, (burger)oorlog, opstand en andere algemeen aanvaarde omstandigheden blijven onverminderd van kracht in dei zin dat opdrachtgever daarop een beroep kan doen zonder dat opdrachtgever voor deze overmacht een bewijslast draagt.

6. Create Your Brand is gerechtigd bewijs te vragen omtrent de vraag of er sprake is van overmacht in verband met de annulering. De bewijsplicht voor het aantonen van overmacht ligt aan de zijde van de opdrachtgever tenzij zich een overmacht situatie voordoet als bedoeld in lid 5 laatste zin.

7. Create Your Brand is, zonder enige vorm van compensatie aan de opdrachtgever, gerechtigd een afspraak met opdrachtgever af te zeggen indien zij zich daartoe genoodzaakt ziet. Create Your Brand is jegens de opdrachtgever geen verklaring of reden verschuldigd.

8.Toepasselijk recht & forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten met Create Your brand waarin onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Met betrekking tot opdrachtgevers gevestigd buiten Nederland wordt op grond van de Europese Verordening (EG) nr. 1215/2012 een forumkeuze gemaakt in die zin dat de rechter te Haarlem uitsluitend bevoegd wordt verklaard om kennis te nemen van geschillen tussen Create Your Brand en de opdrachtgever.

3. Met betrekking tot opdrachtgevers gevestigd of wonend te Nederland zullen partijen het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgen.

FACEBOOK

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Pin It on Pinterest

Share This